Himlen är överskattad


Org nr:802476-0780
Antagna: 1 oktober 2013

§ 1. Namn


Föreningens namn är Himlen är överskattad

§ 2. Föreningens syfte


Föreningen syftar till att med olika medel samla in pengar där allt överskott – efter att nödvändiga kostnader blivit betalda – ges till människor som drabbats av cancer, främst malignt melanom. Pengarna kommer att delas ut i form av stipendier i syfte att underlätta för människor som på olika sätt behöver ekonomisk hjälp p.g.a de ekonomiska konsekvenser som en cancersjukdom kan leda till.
Det kommer att framgå på föreningens hemsida hur man kan söka detta stipendium.
Styrelsen bestämmer tillsammans – i majoritet – vilka som ska tilldelas och hur mycket.

§ 3. Medlemskap


Föreningen välkomnar medlemmar. Dessa har beslutsfattande möjligheter.

§ 4. OrganisationFöreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena är styrelsen beslutande organ.

§ 7. Firmateckning


Föreningens firma tecknas av dem som styrelsen utser.

§ 8. Medlemsavgift


Varje medlem ska erlägga den medlemsavgift som årsmötet beslutar. Varje familj räknas som en medlem.

§ 9. Rösträtt


Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 okt till 30 sept.

§ 10. Räkenskapsår


Varje närvarande medlem/familj har en röst på årsmöte och medlemsmöte.

§ 11. Revision


Årsmötet utser en revisor som inför nästa årsmöte granskar föreningens räkenskaper och verksamhet.

§ 12. Valberedning


Årsmötet kan utse valberedning, som till nästa årsmöte lämnar förslag på ordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer och suppleanter.

§ 5. Årsmötet


Ordinarie årsmöte hålls senast tre månader efter räkenskapsårets utgång. Extra årsmöte hålls då styrelsens beslutar. Som årsmötets beslut gäller den mening för vilka de flesta rösterna avges. Kallelse till årsmötet ska utlysas offentligt minst tre veckor före detsamma. Motioner ska ha inkommit två veckor innan årsmötet. Enbart ärenden som finns nämnda i kallelsen kan tas upp till beslut.
Årsmötet är öppet för allmänheten, där alla som vill får komma till tals.

§ 6. Styrelse


Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter (inklusive ordförande) och det antal suppleanter som årsmötet beslutar. På årsmötet väljs ordförande på ett år och ledamöter och suppleanter väljes på två år, växelvis så att ungefär halva antalet väljes varje år. Styrelsen utser övriga funktioner på ett konstituerande möte.


§ 13. Ändring av stadgarna


Beslut om ändring av stadgarna fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett är ordinarie.

§ 14. Föreningens upplösande


Beslut om föreningens upplösande görs av styrelsen om det föreligger lågt medlemsantal. Beslut fattas vid två på varandra följande årsmöten och vid vardera av dessa förslag bifallits av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigande medlemmarna. Föreningens pengar tillfaller något ändamål som beslutas på det sista årsmötet och som överensstämmer med föreningens syfte.